Porady prawne cywilne Tarnowskie Góry, Radzionków, Piekary Śląskie

Prawo cywilne (łac. ius civile), stanowi rozległą gałąź prawa obejmującą zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów i najczęściej dotyczy sytuacji życia codziennego.

Zadaniem Kancelarii Adwokackiej, świadczącej kompleksową pomoc prawną, jest wsparcie Klienta zarówno na etapie postępowania przedsądowego, w zakresie związanym z analizą sprawy, prowadzeniem negocjacji, uczestnictwem w mediacji, lub też podejmowaniem innych niezbędnych czynności zmierzających do polubownego załatwienia sporu, jak i na etapie postępowania sądowego.

W swojej Kancelarii Adwokackiej, zajmuję się udzielaniem w pełni profesjonalnych usług z zakresu spraw cywilnych. W ramach prowadzenia sprawy, otrzymają Państwo gwarancję sporządzenia niezbędnych pism procesowych, w tym pozwów lub wniosków, jak również profesjonalnego zastępstwa adwokackiego przed sądami powszechnymi. Jeżeli szukają Państwo Adwokata, który specjalizuje się w prawie cywilnym, zapraszam do Kancelarii w Tarnowskich Górach, w celu spotkania i omówienia szczegółowo Państwa sprawy.

Prawo cywilne - zakres usług

Jakie usługi obejmuje oferta Kancelarii w zakresie prawa cywilnego? Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i osób prawnych a także jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi ale posiadają zdolność prawną.

Kancelaria Adwokacka zapewnia Klientom pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, a ponadto prawa rzeczowego i spadkowego. Adwokat Karolina Rudlicka-Najuch reprezentuje swoich Klientów w ramach szerokiego wachlarzu spraw cywilnych.

Kancelaria oferuje pomoc między innymi w następujących rodzajach spraw z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o realizację roszczeń z tytułu kar umownych;
 • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;
 • sprawy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia;
 • sprawy o ustalenie prawa;
 • sprawy o ustanowienie lub zniesienie służebności;
 • sprawy dotyczące zasiedzenia;
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych;
 • sprawy o cofnięcie darowizny;
 • sprawy dotyczące zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej;
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe, testamentowe, zachowek, dział spadku).

Prawo cywilne - umowy

Na co dzień Kancelaria prowadzi liczne sprawy dotyczące umów, czyli porozumień stron wyrażających się w złożeniu oświadczeń woli wyznaczających wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy cywilnoprawne mogą dotyczyć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości czy usługi. Wśród umów prawa cywilnego wyróżniamy m.in. umowy nazwane, nienazwane, odpłatne, nieodpłatne, konsensualne, realne, zobowiązujące czy rozporządzające. Adwokat Karolina Rudlicka-Najuch zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem wszelkich umów powszechnie występujących w obrocie cywilnym.

Pomoc prawna dotyczy między innymi następujących umów:

 • umowa sprzedaży;
 • umowa o dzieło;
 • umowa zlecenie;
 • umowa o świadczenie usług;
 • umowa najmu;
 • umowa dzierżawy;
 • umowa o dostawę;
 • umowa ubezpieczenia;
 • umowa rachunku bankowego.

Adwokat sprawy cywilne - Tarnowskie Góry, Radzionków, Piekary Śląskie i Miasteczko Śląskie

Jeśli oczekujesz, by Twoja sprawa cywilna była prowadzona kompetentnie i w sposób zgodny z zasadami oraz przyniosła rozstrzygnięcie na Twoją korzyść to zapraszam do kontaktu i umówienia spotkania. Na spotkaniu będę w stanie zaproponować skuteczne rozwiązania w dziedzinie prawa, jaką jest prawo cywilne Tarnowskie Góry to miasto, w którym znajduje się moja Kancelaria, ale świadczę profesjonalną pomoc prawną również podmiotom na terenie całego Śląska - w szczególności Radzionkowa i Piekar Śląskich - jak i poza nim.